Сайтът е изготвен по проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг”

На 06.02.2020 г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. В рамките на 18 месеца бяха изпълнени планираните в проекта дейности. Общият размер на проекта е 249 657.00 лв. от които 169 766,76 лв. европейско и 29 958,84 лв. национално финансиране.

Успяхме да постигнем и описаните в проекта резултатите, като поставихме началото на една нова организация извършваща услуги в областта на фасадния инженеринг. Чрез финансирането по програмата успяхме да съберем екип от квалифицирани специалисти с които да започнем да създаваме нашите проекти. Екипът, който работи по проекта включваше всички необходими за целта позиции: експерт инженеринг, архитект, инженер проектант и машинен оператор. 

За работата на екипа беше закупен компютър, специализиран софтуер за проектиране, модерен CNC рутер, лазарен скенер. 

Създаването на сайта, също беше много важна стъпка, тъй като чрез него клиентите ни ще могат да разглеждат създадените от нас проекти. Сайтът ще бъде първата крачка в онлайн присъствието ни.

Изпълнението на проекта ни помогна да осъществим идеята си за налагането на фасаден инженеринг, който все още е слабо застъпен в страната. 

Можем да обобщим, че без наличието на финансирането от БФП, нямаше да успеем да реализираме нашата идея.